<<<<

 

Fotoís en installatie

Een ruimte definiŽren we meestal als een door grenzen bepaalde   plaats. Door ruimtes aan te passen aan onze individualiteit creŽren we een idee van veiligheid. De plekken leven met ons mee en resoneren onze persoonlijkheid. Een ruimte kan echter ook slechts in de gedachte bestaan. Er zijn plekken waar je fysiek niet kunt komen. Plekken die geen contact hebben met de buitenwereld.
Raum onderzoekt de relatie tussen de tijdelijke woon- en werkomgeving van de kunstenaar zelf en plekken waar de persoonlijke ruimte tot een minimum is beperkt.
Registratie, studie en documentatie spelen een belangrijke rol in het werk. Ik houd me bewust niet aan de 'wetten' van de traditionele fotografie. Ik onderzoek de grenzen van fotografie als medium en speel met het toeval. Eenmaal los van conventies kunnen zodoende de ruimteregistraties nieuwe en andere betekenissen op gaan leveren.
De definitieve waarde van elke individuele foto is slechts duidelijk als deel van het geheel. Elke inkadering van de werkelijkheid geeft ruimte aan de poŽzie van het gewone. Uiteindelijk krijgt het psychologische aspect de overhand.
___

 

 

 

 

 

We call a space defined by boundaries usually a Ďplaceí. By adapting spaces to our individuality, we create a sense of security. A space may also live in thoughts. There are places where you physically can not come. 'Places' that have no contact with the outside world.
I am exploring the relationship between the temporary residence and studio of myself and places where the personal space becomes to the basic
Registration, documentation, study and play are an important role in my work. I donít want to meet the "laws" of traditional photography. I am researching the boundaries of photography as a medium and play with chance. Once separated from these conventions new registrations and other meanings starts to exits.
The final value of each individual picture is only clear as part of the whole. Any framing of reality give space to the poetry of the ordinary, eventually the psychological aspect
plays the main role.